Samfunnsbyggere

Samfunnsbyggere

Her er et gruppeopplegg over 10 ganger som tar for seg at vi som kristne er kalt til å bygge samfunnet vi er en del av.

Innledning

Fra mars til juni 2020 vil vi ha en taleserie som heter Samfunnsbyggere. Vi vil stille oss spørsmålene: Er det sånn at vi er med på å bygge samfunnet, eller bygger samfunnet oss? Og på hvilken måte skal vi forholde oss til de ulike samfunnsområdene rundt oss?

Loren Cunningham er grunnleggeren av ungdom i oppdrag og han har delt inn samfunnet i syv sfærer. Familie, Kirke, Arbeid og økonomi, utdanning, kunst-kultur-idrett, politikk, medier og kommunikasjon.

Vi kommer til å bruke denne inndelingen og se hvordan vi kan være tilstede i de ulike delene og snakke om hvordan vi kan være med å påvirke der vi er.

Vi ønsker også å bevisstgjøre oss på at det er en sterk kobling mellom arbeid og troen vår. Gud skapte oss til å arbeide og være medskapere. (1. Mos 1,28). Hvordan kan vi være med på det Gud gjør med de livene vi lever?

Denne taleserien har vi hentet fra vår søstermenighet, Norkirken Molde. Vi har også hentet inspirasjon fra boka Samfunnsbygger. Det er en bok gitt ut av Skaperkraft og Hermund Haaland er redaktør for boka.

 

 

Oversikt over gangene

 

Intro Samfunnsbyggere

Bibeltekst: Jeremia 29,5-7

Om tema: Dette blir en intro til taleserien. Petter fra Skaperkraft vil tale og sette oss på sporet. Vi spør: Er det sånn at vi er med på å bygge samfunnet, eller bygger samfunnet oss? Og på hvilken måte skal vi forholde oss til de ulike samfunnsområdene rundt oss?

Spørsmål til samtale

  1. Hva tenker dere om steder der det er mange kristne men lite positiv innvirkning på samfunnet de er en del av?
  2. Hva kan vi lære av måten Nehemja (hele boken om Nehemja) og israelere i eksil i Babylon (Jeremia 29,5-7) forholder seg til samfunnet på?
  3. Er vi samfunnsbyggere eller bygges vi av samfunnet?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Samfunnsbyggere: Økonomi

Bibeltekst: Lukas 12,13-21

Om tema: Arbeid og økonomi er naturlig nok koblet sammen på mange ulike måter og er en del av det samme samfunnsområdet. Men hvordan skal vi forholde oss til penger og økonomi på en god måte? Det skal Kristian se mer på i denne talen.

Spørsmål til samtale:

  1. Ser du på deg selv som rik? Hvorfor?
  2. Les teksten om den rike bonden i Lukas 12,13-21. På hvilken måte utfordrer denne teksten deg? Hva sier den oss om det å være rik?
  3. Er vårt forhold til penger formet av Gud eller samfunnet? Hvordan vil du analysere at dette er i eget liv?


Samfunnsbyggere: Arbeidsliv


Bibeltekst: Matteus 25,14-30 (Talentene)

Om tema: Vi ser på arbeid som en fullverdig tjeneste og hvordan kan vi påvirke mer enn å bli påvirket av det vi utdannes til? Hvordan kan arbeidslivet ha en god kobling til troslivet?

Spørsmål til samtale:

  1. Er det slik at tro og arbeid skal kobles sammen? Hva er en sunn og god relasjon mellom disse to områdene? 
  2. Les lignelsen om talentene i Matteus 25,14-30. Hvordan skal vi ut fra denne teksten forstå dette med talenter i vårt liv og vår hverdag? Hvilke ressurser har Gud gitt deg til å forvalte i møte med arbeidslivet?
  3. Hvilke muligheter/drømmer ser du for ditt trosliv i møte med arbeid/studie/hverdagen din?

Samfunnsbyggere: Familie
Dato: 22.03.2020
Bibeltekst: Josva 24,15: «Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren»
Om tema: Familien er kjernen i disippelgjøringen av samfunnsbyggere. Familie er også en veldig viktig del av et hvert samfunn. Men hvordan forholde seg til det og hva kan vi som familier bety i det samfunnet vi er en del av? Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Hvor viktig er familie for deg, og på hvilken måte har din familie formet deg? 2. Les Josva 24,15. Hva betyr det egentlig å tjene Gud som familie? Hvordan ser dette ut i ditt tilfelle? 3. Hvordan kan vi nå bredt ut til familier i hele samfunnet og samtidig ha en tydelig tanke om gode rammer for familier ut fra Guds ord?
Taler: Marianne Fjell

Samfunnsbyggere: Kunst/kultur/idrett
Dato: 19.04.2020
Bibeltekst: 1 Kor 9,24-27
Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Hvilket forhold har du til dette samfunnsområdet, og hva tenker du om hvordan det kobles sammen med din tro og bidrag inn i dette området? 2. Les 1 Kor 9,24-27. Hva sier denne teksten om forholdet mellom idrett og tro?Hvordan kan disse kobles sammen på en god måte? 3. På hvilken måte kan det visuelle og kulturelle være en viktig del av tro og trosformidling?
Lede: Samtale-tale ledet av Kristian Nesbu Vatne


Samfunnsbyggere: Utdanning
Dato: 26.04.2020
Bibeltekst: 2. Kor 6,1-10
Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Les 2. Kor 6,1-10. Hva betyr det egentlig å være Guds medarbeidere? 2. Hvordan kan denne teksten utfordre oss på hvordan vi forholder oss til utdanning? 3. På hvilken måte kan du bety en forskjell i forhold til utdanning i eget og andres liv? Hva utfordres du på i forhold til dette?
Taler: Daniel Aasen


Samfunnsbyggere: Politikk
Dato: 10.05.2020
Bibeltekst: Filipperne 4,7-12
Om tema: På hvilken måte er politikk et samfunnsområde kristne er kalt til å engasjere seg i? Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Kan politisk engasjement være en kristen tjeneste? Hvorfor eller på hvilken måte? 2. Les Filipperne 4,7-12. Hva sier denne teksten om politisk engasjement og hvordan vi kan være med på å påvirke samfunnet gjennom politikken? 3. Hvordan er det politiske engasjementet i din menighet/fellesskap? Hva bør gjøres i forhold til dette?
Lede: Anne Honnemyr samtaler med Inger Turid Tonstad og Halvor Homme

Samfunnsbyggere: Kirke
Dato: 24.05.2020 Bibeltekst: Apg 5, 12-16
Om tema: Hva kan vi som kirke bety i det samfunnet vi er en del av?
Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Hva er egentlig kirke/menigheten sin rolle i samfunnet? Hvordan ser det ut og hvordan ønsker vi at det skal se ut? 2. På hvilken måte kan du være kirke i din hverdag? 3. Les Apg 5, 12-16. Hva kan vi lære av måten den første kirke forhold seg til samfunnet de var en del av?
Taler: Arne Inge Vålandsmyr


Samfunnsbyggere: Medier og kommunikasjon
Dato: 7.06.2020
Bibeltekst: Johannes 8,1-11
Om tema: "Media og kommunikasjon" er noe vi trenger å ha et bevisst forhold til. Er det noe negativt eller kan det brukes på en god måte? Og hva sier Jesus om dette?
Spørsmål til smågruppeopplegg: 1. Les Johannes 8,1-11. Hva sier denne teksten oss om måten Jesus brukte media og kommunikasjon på? Hva kan vi lære av måten Jesus gjorde dette på? 2. Har du selv et bevisst forhold til media og kommunikasjon? Hvilken påvirkning får du eller ønkser du å få gjennom disse kanalene? 3. Veldig mange kristne vil oppleve seg misforstått innen samfunnsområdet media og kommunikasjon? Hvorfor er det slik? Hva kan gjøres?
Taler: Øyvind Askedal

10. Samfunnsbyggere: Fremme fred
Dato: 14.06.2020
Bibeltekst: Jeremia 29,4-9
Taler: Kristian Nesbu Vatne
Om tema: Hva har vi lært om å være samfunnsbyggeren denne våren? Vi tar en oppsummering og ser litt på bibelversene vi begynte taleserien med. Gud ber Israels folket fremme fred for byen/bygda de bor i. Hvordan kan vi fremme fred i Vennesla?

 

Powered by Cornerstone